Hexaplex 450 Review

Substance: Testosterone Mix

  • 147 mg Testosterone Decanoate
  • 32 mg Testosterone Acetate
  • 73 mg Testosterone Phenylpropionat
  • 73 mg Testosterone Propionate
  • 125 mg Testosterone Cypionate


Pack: 10 ml vial (450 mg/ml)